PlayerFab中文破解版(4K蓝光播放器)v7.0.3.8

DVDFab PlayerFab播放器是一款全球优秀的4K蓝光影音播放软件,这款蓝光高清播放器拥有TrueTheater影像增强技术和蓝光3D播放引擎,可以播放DVD光盘,全球区域蓝光原盘和4K UHD/HEVC(H.265) 超清视频.支持各类家庭影院效果输出,如HDR10和环场音效/杜比视界/杜比全景声/7.1声道等输出,PlayerFab最新版本支持各类编解码器,如H.264, H.265 (HEVC)等,支持所有媒体格式,如MP4, MKV, MOV, VBO, M2TS等格式.

下载地址

PlayerFab播放器中文破解版 v7.0.3.8 x64 绿色便携版

https://www.123pan.com/s/A6cA-QN9Jh

https://423down.lanzouo.com/iV3uo0q84nmj

https://pan.baidu.com/s/1ui_fo_nt1q0tBaiIdExuWw?pwd=2023

DVD PlayerFab 7.0.3.8 官方版离线安装包 (2023/03/15)

64bit: https://dvdfab.cn/mlink/download.php?g=PlayerFab_X64_OFFLINE

32bit: https://dvdfab.cn/mlink/download.php?g=PlayerFab_X86_OFFLINE

PlayerFab 7.x Ptach – xanax, 423down (2022/07/22) //无需Hosts阻止联网 https://423down.lanzouo.com/ijFVI08a6n2f

PlayerFab 7.x Offline Activator – xanax (2022/04/10) //需要Hosts阻止联网 https://423down.lanzouo.com/iUzst05r36jg

官方安装包静默安装参数:/very_silent